Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ

I.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) obchodní společnosti iRelax Studio majitele Denisa Skoupilová, se sídlem Žehuň 161, IČO: 17324955, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 10 (dále jen „prodávající“) upravují ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) distančním způsobem, a to prostřednictvím e-shopu (internetového obchodu) prodávajícího (dále i jen „e-shop“). E-shop je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.irelaxstudi.eu/ (dále jen „web“).

I.2. OP se aplikují na všechny případy, kdy jakákoliv třetí osoba má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, tedy i na případy, kdy třetí osoba vystupuje jako podnikatel a jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

I.3. Prodávající si vyhrazuje právo znění OP jednostranně měnit či doplňovat.

  1. KUPNÍ SMLOUVA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

II.1. Veškerá vyobrazení zboží prodávajícího umístěná na webu jsou ilustrační. Ust. § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

II.2. Web obsahuje informace o zboží (dále i jen „voucher“) a ceny jednotlivého zboží.

II.3. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou platné po dobu, kdy jsou uvedeny na webu.

II.4. Objednávky se zadávají prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na webu prodávajícího nebo e-mailovou komunikací, ve které kupující uvede zejména informace o:

I.1.1 Osobě kupujícího (jméno a příjmení, bydliště, email a telefonní kontakt);

I.1.2 Objednávaném zboží, (dále společně jen jako „objednávka“).

II.5. Kupující je oprávněn zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vyplnil, a to ještě před konečným odesláním objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

III.1. Kupující se zavazuje uhradit cenu objednaného zboží platební metodou v bezhotovostní formě platební kartou, a to prostřednictvím platební brány “Comgate” nebo převodem na účet 281126709/0300.

III.2. Kupní cena je splatná bezprostředně po odeslání objednávky, nejpozději do 10 dní.

III.3. Kupní cena zaplacena okamžikem připsání odpovídající kupní ceny na účet prodávajícího.

III.4. Ukládají-li tak obecně závazné právní předpisy, vystaví prodávající na úhradu kupní ceny daňový doklad (fakturu). Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající po uhrazení ceny zboží (voucheru) a zašle jej v elektronické podobě elektronicky na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

IV.1. Kupující je oprávněn dle ust. § 1829 OZ odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, resp. přijetí voucheru v elektronickém formátu .pdf.

IV.2. Odstoupení od smlouvy musí být kupujícímu odesláno ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci, a to na (i) adresu sídla prodávajícího nebo (ii) na e-mailovou adresu prodávajícího xx . Kupující je oprávněn využít pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář prodávajícího, který nalezne v příloze těchto OP.

IV.3. Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší. Kupující v takovém případě není oprávněn voucher využít. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy obdržel, a to stejným způsobem, jakým je obdržel. Prodávající je oprávněn vrátit veškeré peněžité prostředky poskytnuté kupujícím jiným způsobem pouze, pokud s tím kupující vyslovil souhlas a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

IV.4. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s § 1837 písm. a) OZ v případě, kdy byl již voucher využit.

  1. DODÁNÍ VOUCHERU A UPLATNĚNÍ VOUCHERU

V.1. Po dokončení objednávky a uhrazení kupní ceny bude kupujícímu zaslán na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, voucher ve formátu pdf, a to nejpozději do 3 dní ode dne uhrazení kupní ceny.

V.2. Kupující je povinen co nejdříve po zaslání voucheru od prodávajícího, nejpozději však do 48 hodin, voucher prohlédnout a přesvědčit se o vlastnostech a množství zboží.

V.3. Voucher lze využít pouze jednou. Voucher je přenosný a převoditelný na třetí osobu. Osoba, která voucher předloží, má stejná práva jako osoba, která jej nabyla.

V.4. Voucher je možné uplatnit nejpozději do 6 měsíců od zakoupení voucheru.

V.5. Kupující bere na vědomí, že termín uplatnění voucheru je třeba rezervovat předem, a to na telefonním čísle +420 603 154 224.

V.6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn odmítnout uplatnění voucheru v případě, kdy byl již voucher uplatněn, kdy je uplatněn po platnosti nebo v případě, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy.

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

VI.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

I.1.3 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

I.1.4 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

I.1.5 věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

I.1.6 je věc v odpovídajícím množství a míře a

I.1.7 věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

I.1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na adrese provozovny prodávajícího.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

VII.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

VII.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím, resp. zasláním.

VII.3. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

VII.4. Pro řešení sporů je kupující oprávněn využít mimosoudního způsobu řešení sporů (tzv. ADR), kde příslušným orgánem k rozhodování je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Nové Město, https://www.coi.cz/informace-o-adr/ , e-mail: adr@coi.cz .

VII.5. Kupující je dále oprávněn k řešení sporů souvisejících s jejich online nákupem na e-shopu s prodávajícím využít online platformu ODR (pomocí elektronického formuláře) zřízenou Evropskou komisí a dostupnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr . Kontaktním místem ODR pro Českou republiku je Evropské spotřebitelské centrum, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Nové Město. Subjektem příslušným řešit stížnosti podané skrze platformu ODR je Česká obchodní inspekce.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VIII.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v různém rozsahu, a to v závislosti na účelu zpracování. Veškeré informace o zpracování osobních údajů kupujících jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.1. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila.

IX.2. Stane-li se nebo bude-li nějaké ustanovení těchto OP prohlášeno za neplatné, nebo neúčinné, bude takové ustanovení nahrazeno takovým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat zamýšlenému účelu OP s tím, že platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení OP není tímto dotčena.

IX.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající kupní smlouvu včetně OP archivuje v elektronické formě a kupující k ní nemá přístup. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

IX.4. Nedílnou součástí těchto OP je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

IX.5. Obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2022.

IX.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

I.1.8 adresa pro doručování: Sportovní 14, Praha 10, Vršovice, 110 00;

I.1.9 e-mailová adresa: irelaxstudio@gmail.com;

I.1.10 telefon: +420 603 154 224.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

obchodní společnosti iRelax Studio, se sídlem Žehuň 161,

IČO: 17324955

PRODÁVAJÍCÍ:

Denisa Skoupilová,

sídlo: Žehuň 161

IČO: 17324955

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………..……………………..……………………..

Číslo objednávky ……………………..

Datum objednání ……………………..

Datum obdržení ……………………..

KUPUJÍCÍ:

Jméno a příjmení/

Obchodní firma ……………………..

IČO (fyzické osoby nevyplňují): ……………………..

Bytem/Sídlem: ……………………..

Dne …………………….. Podpis …………………….